วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด

พันธกิจ

  1. วิเคราะห์ จัดทำเป้าหมาย ยุทธศาสตร์
  2. วิเคราะห์ จัดทำแผนทรัพยากรต่าง ๆ
  3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน   
  4. วิเคราะห์ จัดทำสารสนเทศที่สนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารและวางอนาคตของมหาวิทยาลัย

ค่านิยม

SMART – SMILE – TEAM WORK

SMART คือ ใช้ IT ในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม
   
SMILE คือ การสร้างความสุขจากความสำเร็จของงาน ความสุขจากการให้บริการที่มีคุณภาพ ความสุขจากมีจิตที่เป็นสาธารณะ การให้ ความห่วงใยกันและกัน และความสุขจากสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
   
TEAM WORK คือ กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิดและ คงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน และ เพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของทีมงาน

1,352 Views