ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนสอน การวิจัย การบริการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานสรุปการประมวลผลข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน โปรแกรมการศึกษา นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ และอาคารและสถานที่ ซึ่งแสดงให้เห็นสถานภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ด้วยความมุ่งหวังว่าข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อประมวลผลเป็นรายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโอกาสต่อไป

ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

อรทัย ลุลงยศ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

lorata@kku.ac.th
48680

สดใส พิมพ์ทองงาม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

sodsai@kku.ac.th
48680

6,019 Views