แผนยุทธศาสตร์

แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนงบประมาณ จะมีการจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายส่งมายังงานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการจากสำนักงบประมาณ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และสามารถนำงบประมาณไปใช้ได้

แผนยุทธศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

เนตรนภา ดวงจันทร์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

snetna@kku.ac.th
48678

จันทร์เพ็ญ มหามาตย์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

kjanph@kku.ac.th
48678

มัณฑนา ขาวพิมาย

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

mantka@kku.ac.th
48679

1,170 Views