แผนบริหารความต่อเนื่อง

จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องและรายงานผลตามแผนบริหารความต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นกรอบการประเมินระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการ โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องมีวิธีการเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทำงานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติต้องคำนึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของการดำเนินการ และการทำให้คืนสู่สภาพเดิม

แผนบริหารความต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

จอมใจ เหล็กคง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

jomjai@kku.ac.th
48681

ณ ภัทร ทักษะวรบุตร

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

napatha@kku.ac.th
48679

842 Views