แผนบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

แผนบริหารความเสี่ยง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

จอมใจ เหล็กคง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

jomjai@kku.ac.th
48681

ณ ภัทร ทักษะวรบุตร

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

napatha@kku.ac.th
48679

1,393 Views