แผนอัตรากำลัง

การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง

การอนุมัติกรอบอัตรากำลังประเภทนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง กองยุทธศาสตร์จะดำเนินการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังครั้งละ 3 ปี เมื่อกรอบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น การขออนุมัติการจ้างสำหรับนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการผ่านกองบริหารงานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการผ่านกองการต่างประเทศ

แผนอัตรากำลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

betterdocs-category-grid-icon

การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (การจ้างนักวิจัยสมรรถนะสูง และ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ)

2
แผนอัตรากำลัง

ผู้รับผิดชอบ

ณัฐติกา จันทร์เทาว์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nattich@kku.ac.th
48678

วาสนา ผิวขม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

wassapi@kku.ac.th
48678

677 Views