แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 4 ปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การกำหนดกรอบอัตรากำลังดังกล่าวให้กำหนดคราวละ 4 ปี โดยต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

แผนอัตรากำลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนอัตรากำลัง

ผู้รับผิดชอบ

ณัฐติกา จันทร์เทาว์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nattich@kku.ac.th
48678

วาสนา ผิวขม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

wassapi@kku.ac.th
48678

2,239 Views