งบประมาณเงินรายได้

แผนงบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 15 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

  1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
  2. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
  3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
  4. ค่าธรรมเนียมค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  6. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
  7. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก
  8. เงินและผลประโยชน์ที่ได้จากการบริการวิชาการ การวิจัยและการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์
  9. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
งบประมาณเงินรายได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณเงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

นันทพัทธ์ บุญนำ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

bwitay@kku.ac.th
48677

รุจิราลัย อุ่นจันที

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

rujiun@kku.ac.th
48677

ณัฐวุฒิ สุขแสน

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nuttsu@kku.ac.th
48679

1,246 Views