งบลงทุน

แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเพื่อนำมาเสนอกรอบวงเงินเบื้องต้นและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่สมบูรณ์ชัดเจน สามารถแสดงรายละเอียดความพร้อมต่าง ๆ ที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณและให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐ ทั้งในมิติรายจ่ายภาพรวม มิติรายจ่ายประจำ มิติรายจ่ายลงทุนตามที่รัฐบาลกำหนด แผนความต้องการงบลงทุนเพื่อนำมาเสนอกรอบวงเงินเบื้องต้นและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย รายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการพิจารณารายการเพื่อบรรจุในแผนความต้องการงบลงทุน การจัดทำคำของบประมาณการวางแผนงบประมาณ จนกระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณนำงบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน/ส่วนงานใช้จ่ายงบประมาณดำเนินงานองค์กร

งบลงทุน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน

ผู้รับผิดชอบ

เนตรนภา ดวงจันทร์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

snetna@kku.ac.th
48678

จันทร์เพ็ญ มหามาตย์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

kjanph@kku.ac.th
48678

มัณฑนา ขาวพิมาย

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

mantka@kku.ac.th
48679

1,605 Views