แผนอัตรากำลัง

การขออนุมัติอัตรากำลังประจำปี

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทำหน้าที่ในการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ก.บ.ม. มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดขนาดอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กขม.) ทำหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์กลั่นกรองคำขอรับการจัดสรรอัตราจากส่วนงาน ก่อนนำเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและจัดสรรอัตรากำลังต่อไป ซึ่ง กขม. ได้ดำเนินการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด จึงจะมีการพิจารณารอบพิเศษในครั้งที่ 2)

แผนอัตรากำลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนอัตรากำลัง

ผู้รับผิดชอบ

ณัฐติกา จันทร์เทาว์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nattich@kku.ac.th
48678

วาสนา ผิวขม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

wassapi@kku.ac.th
48678

880 Views