แผนหลักสูตร

จัดทำแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา

แผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนกำหนดทิศทางการเปิดหลักสูตรและการรับนักศึกษา โดยมีกระบวนการวิเคราะห์จัดทำจากคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้หลักสูตรที่จะเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงเพื่อกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษาระดับอุมศึกษาของประเทศและของโลก

แผนหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

จอมใจ เหล็กคง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

jomjai@kku.ac.th
48681

ธนพล เลิศจตุรานนท์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

thanaloe@kku.ac.th
48680

740 Views