แผนหลักสูตร

แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 –2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษาให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายด้านการศึกษาของประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องจัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่อเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งเน้นในการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะสูง รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การพัฒนา สามารถแข่งขันบนเวทีโลก ตลอดจนการสร้างหลักสูตรชั้นนําที่สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงระดับสากล

แผนหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

ธนพล เลิศจตุรานนท์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

thanaloe@kku.ac.th
48680

จอมใจ เหล็กคง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

jomjai@kku.ac.th
48681

1,053 Views