งบบูรณาการ

แผนงบบูรณาการ

งบบูรณาการเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับงานที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน โดยอาจเป็นงานตามมิติยุทธศาสตร์ซึ่งกระทรวงและส่วนราชการมีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงาน หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และทำให้ผลลัพธ์มีคุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำ

 

งบบูรณาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณในแต่ละปีนั้น แบบฟอร์มหรือไฟล์เอกสารจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมติจากกระทรวงเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับแผนงานบูรณาการนั้น ๆ ยกตัวอย่าง มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จำนวน 11 แผนบูรณาการ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

งบบูรณาการ

ผู้รับผิดชอบ

มัณฑนา ขาวพิมาย

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

mantka@kku.ac.th
48679

2,384 Views