ข้อมูลสารสนเทศ

การวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ประเมินผลไปที่กระบวนการ (Process) ในการผลิตบัณฑิต โดยมีข้อสมมุติฐานว่าการวิเคราะห์ประเมินภาระงาน ที่เป็นงานหลักของอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย คือ ภาระงานสอนนักศึกษา ซึ่งสามารถวัดและวิเคราะห์ได้จากข้อมูลจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ให้บริการการเรียนการสอน จากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนให้ผ่านและได้จำนวนหน่วยกิต ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษามีอิสระที่จะลงทะเบียนให้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี เป็นผลให้นักศึกษาแต่ละคนลงทะเบียนเรียนไม่เท่ากัน จึงทำให้เวลาที่นักศึกษาใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้นจำนวนนักศึกษาหัวจริง (Student by Head Count) ในทะเบียนนักศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชา จึงไม่เท่ากับจำนวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา (Full Time Student) ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ในแต่ละปีการศึกษา เป็นผลให้การวิเคราะห์ภาระงานการสอนนักศึกษาของคณะต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา จึงนิยมใช้จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เทียบเท่า (Equivalent) แทนการใช้จำนวนนักศึกษาหัวจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนนักศึกษาของแต่คณะ โดยรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา จะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนการสอน เพื่อที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การกำหนดนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์และจัดสรรอัตรากำลัง การจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน หรือสามารถที่จะใช้เป็นตัวแปรที่สำคัญเพื่อเปลี่ยนภาระงานให้เป็นทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ ตลอดจนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและศักยภาพของด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

จอมใจ เหล็กคง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

jomjai@kku.ac.th
48681

1,638 Views