การควบคุมภายใน

รายงานผลการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน โดยได้รายงานการควบคุมภายในให้กระทรวงอุดมศึกษาฯ ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

การควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ

ปุณยนุช จันสีหา

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

suthawo@kku.ac.th
48681

ภัทรวดี พลไพรสรรพ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

suppor@kku.ac.th
48681

753 Views