แผนอัตรากำลัง

การขออนุมัติอัตราลูกจ้างชาวต่างประเทศ/ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565กำหนดให้การจ้างบุคลากรประเภทวิชาการ เป็นการจ้างบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับการจ้างชาวต่างประเทศ และผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ จึงเป็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และการจ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

           ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนงาน/หน่วยงาน ต้องดำเนินการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังสำหรับการจ้างบุคลากรกลุ่มนี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจ้าง ส่วนงาน/หน่วยงาน ต้องดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้มายังกองยุทธศาสตร์ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้าง เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติจากกองยุทธศาสตร์แล้ว จึงดำเนินการจัดทำเรื่องไปยังกองทรัพยากรบุคคลเพื่อทำการออกคำสั่งเป็นลำดับไป

แผนอัตรากำลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนอัตรากำลัง

ผู้รับผิดชอบ

ณัฐติกา จันทร์เทาว์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nattich@kku.ac.th
48678

746 Views