ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยผลการดำเนินงานตาม 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภารกิจการบริหารจัดการ และสรุปรายงานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงาน และข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

อรทัย ลุลงยศ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

lorata@kku.ac.th
48681

สดใส พิมพ์ทองงาม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

sodsai@kku.ac.th
48681

1,081 Views