ประวัติของกองยุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์

มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์วิเคราะห์โครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐและงบประมาณจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ติดตามรายงานและประสานงานให้ส่วนงาน หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การวางแผนการดำเนินงาน การวิจัยสถาบัน การรายงานสถิติและสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติของกองยุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์ (ชื่อก่อตั้งเดิม กองแผนงาน) มีประวัติดังนี้

พ.ศ. 2519 --

กองแผนงานเป็นหน่วยงานระดับกอง (1 ใน 6 กอง) สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งเป็นกองตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่ง ส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผนกำหนดทิศทางที่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของ มหาวิทยาลัยและทำหน้าที่วิจัย วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ หน้าที่ของกองแผนงาน คือ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการกำหนดทิศทาง การพัฒนาของมหาวิทยาลัย วิจัย วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ วิเคราะห์ นโยบาย แผนงาน โครงการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร ให้ข้อมูลเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

เริ่มก่อตั้งกองแผนงาน แบ่งงานเป็น 4 แผนก คือ แผนกประสานแผนงาน แผนกสถิติ แผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกวิจัยสถาบัน ภารกิจในระยะแรกเน้นการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการวิจัยสถาบันเป็นหลัก

พ.ศ. 2528 --

ก.ม.ได้อนุมัติให้กองแผนงานได้ยกระดับหน่วยธุรการขึ้นเป็นงานธุรการและได้เปลี่ยนชื่องานวิเคราะห์และประสาน การวางแผนเป็นงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

พ.ศ. 2532 --

กองแผนงานได้ขอแยกงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณเป็น 2 งาน คือ งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง และงานวางแผนและประเมินผล ทั้งนี้ เพราะมีภาระงานวางแผนและประเมินผลเพิ่มมากขึ้นจนมีปริมาณมากพอที่จะแยกออกจากงาน เดิมได้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2768/2532 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2545 --

มหาวิทยาลัยตั้งสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย จึงโอนภาระงานของ งานวิเทศสัมพันธ์ ไปเป็นภาระงานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ไป ปฏิบัติราชการที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 คามคำสั่ง ที่ 3643/2545 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545

พ.ศ. 2546 --

มหาวิทยาลัยพิจารณาว่างานวางผังแม่บทมีภาระงานด้านการกำกับผังแม่บทการก่อสร้างที่ต้องเชื่อมโยงกับงาน ของกองอาคารและสถานที่ จึงโอนงานวางผังแม่บทไปสังกัดกองอาคารและสถานที่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1813/ 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2546 กองแผนงานคงเหลืองาน 4 งาน คือ

 1. งานวิจัยสถาบัน
 2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 3. งานวางแผนและประเมินผล
 4. งานธุรการ
พ.ศ. 2552 --

การปรับปรุงระบบงานและการบริหารงาน กองแผนงาน พ.ศ.2552 การบริหารงาน ภาระงานของกองแผนงาน อธิการบดีมอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับการปฏิบัติงานของกองแผนงาน และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศเป็นดูแล ติดตามงานในการดำเนินงาน กองแผนงานยังมีที่ประชุมหัวหน้างาน ที่ประชุมบุคลากร เป็นทีมงานสำคัญในการ กำหนด วิสัยทัศน์ แผน แนวทาง การบริหาร การประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และข้อตกลงร่วมกันขององค์กร

การปรับปรุงระบบงาน ในปี พ.ศ.2552 กองแผนงานมีเป้าหมายการพัฒนาระบบงานด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำแผน ความต้องการทรัพยากรต่างๆ การประเมินผล โดยใช้ข้อมูล และสารสนเทศที่วิเคราะห์ วิจัยแล้ว มาประกอบการทำงานและการ ตัดสินใจ และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาเป็นระบบ EIS (Executive Information System)

กองแผนงานจึงปรับปรุงระบบงานใหม่ เป็นงานวางแผนและประเมินผล งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ และเพิ่ม “งานคลังข้อ มูลและสารสนเทศ โดยมีภาระงานใหม่ คือ การพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ระบบ EIS(Executive Information System) เป็นศูนย์กลางสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Center of Information of KKU) และรวมงานสารสนเทศและการวิจัยสถาบัน เดิม คือ รายงานประจำปี สารสนเทศประจำปี รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ รายงานการได้งานทำของบัณฑิต โครงสร้างใหม่ คือ

 1. งานวางแผนและประเมินผล
 2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 3. งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
 4. งานธุรการ

สำหรับภาระงานด้านการวิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผน ประเมินผลตามแผนและตัวชี้วัด ต่างๆได้กำหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน งบประมาณ ติดตามและประเมินผลทุกคนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จำนวน 1 เรื่อง ต่อคน ต่อปี

พ.ศ. 2558 --

ได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โดยแบ่ง ออกเป็น 4 งาน ดังนี้

 1. งานแผนยุทธศาสตร์
 2. งานแผนงบประมาณ
 3. งานสารสนเทศและประเมินผล
 4. งานบริหารงานทั่วไป
-- พ.ศ. 2520

กองแผนงานได้ขยายภาระหน้าที่ โดยเริ่มงานด้านการวางแผนกำกับและติดตามแผนและนโยบายด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเริ่มงานด้านวิเทศสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศ เช่น การขอความช่วยเหลือร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศ งบเจรจาธุรกิจ โครงการแลกเปลี่ยน อาจารย์ ระยะต่อมาจึงได้เริ่มงานด้านการวางผังแม่บทด้วย

-- พ.ศ. 2522

ก.ม. ได้อนุมัติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและการปรับปรุงงานในสำนักงานอธิการบดี กองแผนงานได้แบ่ง ส่วนราชการ ออกเป็น 4 งาน และ 1 หน่วย คือ

 1. งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
 2. งานวิจัยสถาบัน
 3. งานวางผังแม่บท
 4. งานวิเทศสัมพันธ์
 5. หน่วยธุรการ
-- พ.ศ. 2536

มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขออนุมัติแบ่งส่วนราชการของกองแผนงาน โดยแบ่งงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ออกเป็น 2 งาน คือ “งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ” และ “งานวางแผนและประเมินผล” และ ก.ม. ได้อนุมัติให้กองแผนงานแบ่ง ส่วนราชการใหม่ ตามหนังสือที่ ทม 0202/13731 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยมี 6 งาน

 1. งานวิจัยสถาบัน
 2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 3. งานวางแผนและประเมินผล
 4. งานวางผังแม่บท
 5. งานวิเทศสัมพันธ์
 6. งานธุรการ
-- พ.ศ. 2548

กองแผนงานได้ขอปรับปรุงงานให้ตอบสนอง และเกื้อหนุนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัย จึงมีการปรับปรุง งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เป็น กลุ่มงานงบประมาณ ปรับปรุงงานวางแผนและประเมินผลเป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์ เปลี่ยนชื่องานธุรการเป็นงานบริหารทั่วไป และขอเพิ่มกลุ่มงานจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัย ขอนแก่นที่ 1413/2548 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ดังนี้

 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
 2. กลุ่มงานงบประมาณ
 3. กลุ่มงานจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 4. งานบริหารทั่วไป
-- พ.ศ. 2553

ภารกิจด้านคลังข้อมูลเป็นภารกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้กำกับดูเเลระบบบูรณาการฐานข้อมูล ทั้งหมด หรือ Data warehouse กองเเผนงานจึงปรับงานใหม่ จากงานคลังข้อมูลเเละสารสนเทศ เป็นงานสารสนเทศโดยมีบทบาท เป็นผู้ใช้งาน หลักจากระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อเตรียมทำเป็นระบบ EIS (Executive Information System) สำหรับ ผู้บริหารต่อไป

ปี พ.ศ. 2553 กองเเผนงานเเบ่งงานออกเป็น

 1. งานวางเเผนเเละประเมินผล
 2. งานวิเคราะห์เเละงบประมาณ
 3. งานสารสนเทศ
 4. งานธุรการ
-- พ.ศ. 2554

ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2558 และเป็นการดำเนินกระบวนการวางแผนครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

 1. งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
 2. งานแผนงบประมาณ
 3. งานโครงสร้างและอัตรากำลัง
 4. งานสารสนเทศ
 5. งานบริหารงานทั่วไป
-- พ.ศ. 2557

ได้มีการเปลี่ยนชื่องานยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นงานวางแผนและประเมินผลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับภาระงานมากยิ่งขึ้น

-- พ.ศ. 2561

สำนักงานอธิการบดีได้มีการได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โดยได้มีการปลี่ยนแปลงชื่อจาก “กองแผนงาน” เป็น “กองยุทธศาสตร์” และมีการแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 2 งาน 1 หน่วย ดังนี้

 1. งานแผนและประเมินผล
 2. งานงบประมาณ
 3. หน่วยอำนวยการ
1,019 Views