การกำกับดูแลองค์การที่ดี

การกำกับดูแลองค์การที่ดี (Good Governance)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้มีมติให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม ) และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน) ของปีงบประมาณนั้น

การกำกับดูแลองค์การที่ดี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

betterdocs-category-grid-icon

รายงานผลการกำกับดูแลองค์การที่ดี

11
การกำกับดูแลองค์การที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

ปุณยนุช บุษยาธัญญ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

suthawo@kku.ac.th
48681

ภัทรวดี พลไพรสรรพ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

suppor@kku.ac.th
48681

618 Views