การกำกับดูแลองค์การที่ดี

การกำกับดูแลองค์การที่ดี (Good Governance)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้วางแนวทางให้ส่วนราชการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร นอกเหนือจากประมวลจริยธรรมในระดับบุคคลซึ่งมีอยู่แล้ว โดยใช้ชื่อเรียกว่า “นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี” และให้ส่วนราชการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการตามกรอบธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งสุจริตธรรม และมาตรา 9 (5) และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การจัดการอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 4 ด้าน คือ 1) นโยบาย ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) นโยบายด้านองค์กรและ 4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยในแต่ละนโยบายได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการ/โครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567–2570

การกำกับดูแลองค์การที่ดี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

betterdocs-category-grid-icon

รายงานผลการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

11
การกำกับดูแลองค์การที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

ปุณยนุช บุษยาธัญญ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

suthawo@kku.ac.th
48681

ภัทรวดี พลไพรสรรพ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

suppor@kku.ac.th
48681

1,041 Views