แผนปฏิบัติการ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการ ประจำปี จัดทำขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีัที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโดยนำเป้าหมาย ทิศทาง และกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะ 4 ปี เป็นกรอบแนวทางหลัก และมีการปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดระหว่าง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

รายงานผลงานตามแผนปฏบัติการ ประจำปี

เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยดำเนินการกำกับติดตามผลงานเป็นรายไตรมาส และเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุง เพิ่มเติมการดำเนินงานในปีถัดไป

แผนปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

ธนพล เลิศจตุรานนท์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

thanaloe@kku.ac.th
48680

ณ ภัทร ทักษะวรบุตร

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

napatha@kku.ac.th
48679

3,942 Views