แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น

การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโดยนำเป้าหมาย ทิศทาง และกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะ 4 ปี เป็นกรอบแนวทางหลัก และมีการปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัววัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

รายงานผลตามแผนปฏบัติการ ประจำปี

กำหนดให้มีกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าตามแผนฯ เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทั้งการกำกับติดตามผลลัพธ์สำคัญ (OKR) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามเป็นรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

สถาพร พงษ์วิเศษ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

sathph@kku.ac.th
48680

ธนพล เลิศจตุรานนท์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

thanaloe@kku.ac.th
48680

8,338 Views