KKUFMIS

การบันทึกงบประมาณในระบบ KKUFMIS

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า KKUFMIS (Khon Kaen University FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) เป็นระบบสนับสนุนหลักด้านบริหารจัดการ แผนงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ ในลักษณะ 3 มิติ โดยการบันทึกงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการบันทึกแผนงบประมาณรายจ่ายเข้าไปในระบบ PL เป็นระบบวางแผนงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบงานย่อยของระบบ KKUFMIS

KKUFMIS

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

KKUFMIS

ผู้รับผิดชอบ

รุจิราลัย อุ่นจันที

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

rujiun@kku.ac.th
48677

ณัฐวุฒิ สุขแสน

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nuttsu@kku.ac.th
48679

598 Views