แผนยุทธศาสตร์

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี โดยแผนฉบับปัจจุบัันเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 พัฒนาปรับปรุงจากแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2566 ของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้ได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2566 ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดของเนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 และส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

ธนพล เลิศจตุรานนท์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

thanaloe@kku.ac.th
48680

ณ ภัทร ทักษะวรบุตร

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

napatha@kku.ac.th
48679

1,159 Views