แผนอัตรากำลัง

การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง/การขออนุมัติตัดโอนอัตรากำลัง

การเปลี่ยนตำแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยจากชื่อตำแหน่งหนึ่งไปเป็นชื่อตำแหน่งอื่น ภายในมหาวิทยาลัย การตัดโอนอัตรา หมายถึง การตัดโอนอัตราของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานเดียวกัน หรือ จากสังกัดส่วนงานหนึ่งไปส่วนงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัย โดยการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนตำแหน่ง ถือเป็นความต้องการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย กรณีที่ส่วนงานมีความประสงค์จะดำเนินการย้าย ตัดโอนอัตรา เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กบม. ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอน การเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนงานได้รับอนุมัติเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง หรือกลุ่มตำแหน่ง และเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่ถือเป็นเหตุที่จะขอกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม โดยต้องผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน และกรณีย้ายระหว่างส่วนงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานทั้งส่วนงานเดิมและส่วนงานใหม่

แผนอัตรากำลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนอัตรากำลัง

ผู้รับผิดชอบ

ณัฐติกา จันทร์เทาว์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nattich@kku.ac.th
48678

วาสนา ผิวขม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

wassapi@kku.ac.th
48678

1,416 Views