ข้อมูลสารสนเทศ

การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาของส่วนงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปีการศึกษา
  2. เพื่อจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทำรายงานและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงบประมาณ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นต้น และ
  3. เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
ข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-
ปฏิทินการดำเนินงาน
ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

อรทัย ลุลงยศ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

lorata@kku.ac.th
48680

1,101 Views