โครงสร้างหน่วยงาน

การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานวิสาหกิจในส่วนงาน เป็นกลุ่มหน่วยงานที่มีสถานะและระบบการบริหารเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนงานและมหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงสร้างโดยการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หรือพันธกิจ และสนับสนุนการพึ่งตนเองของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย ให้สามารถพึ่งตนเองได้จากรายได้ที่เกิดจากศักยภาพของตนเอง และมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ การดำเนินการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน ให้ส่วนงานจัดทำข้อเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงานและจัดระบบบริหารของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน และส่งเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจพิจารณาอนุมัติ

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

พันธ์เทพ อนันต์เจริญ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

apanth@kku.ac.th
48680
09 1130 4626

ภัทรวดี พลไพรสรรพ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

suppor@kku.ac.th
48681

907 Views