แผนงบประมาณ

รายงานผลตามตัวชี้วัดผลผลิต ตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (แผน สงป.301,302,302/2) ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และมีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบและให้ปฏิบัติตามแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณโดยได้เสนอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้รับทราบตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 8 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องดำเนินงานตามแผนฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐ โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

แผนงบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เนตรนภา ดวงจันทร์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

snetna@kku.ac.th
48678

630 Views