แผนยุทธศาสตร์ชาติ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนอื่น ๆ และรายงานผล

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการถ่ายทอดแผนอุดมศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สป.อว. นั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน 4 พันธกิจหลักของอุดมศึกษามีความสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับแผนอุดมศึกษาในระดับประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนอื่น ๆ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ สป.อว. เพื่อนำไปสรุปประมวลผลในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาหรือเสนอต่อกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้รับผิดชอบ

สดใส พิมพ์ทองงาม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

sodsai@kku.ac.th
48680

606 Views