โครงสร้างหน่วยงาน

การแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงาน

ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 โดยเฉพาะ “การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน” ที่ต้องดำเนินการตามกรอบแห่งข้อบังคับ รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัย คือ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2388/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย ซึ่งทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องจัดทำข้อเสนอ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน และเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาอนุมัติ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานดำเนินการด้านบุคคล ตลอดจนหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใช้เพื่ออ้างอิงสำหรับดำเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไป

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

พันธ์เทพ อนันต์เจริญ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

apanth@kku.ac.th
48680
09 1130 4626

ภัทรวดี พลไพรสรรพ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

suppor@kku.ac.th
48681

1,043 Views