บุคลากร

*ประกาศ : แจ้งเปลี่ยนเบอร์ภายใน

กอง ยุทธศาสตร์

ภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

pattha@kku.ac.th
48676

งาน แผนและประเมินผล

อนุพล มุมทอง

หัวหน้างานแผนและประเมินผล

anupon@kku.ac.th
48681

ภัทรวดี พลไพรสรรพ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

suppor@kku.ac.th
48681

พันธ์เทพ อนันต์เจริญ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

apanth@kku.ac.th
48680

จอมใจ เหล็กคง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

jomjai@kku.ac.th
48681

อรทัย ลุลงยศ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

lorata@kku.ac.th
48679

สดใส พิมพ์ทองงาม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

sodsai@kku.ac.th
48680

ปุณยนุช บุษยาธัญญ์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

suthawo@kku.ac.th
48681

ธนพล เลิศจตุรานนท์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

thanaloe@kku.ac.th
48681

ณ ภัทร ทักษะวรบุตร

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

napatha@kku.ac.th
48680

สถาพร พงษ์วิเศษ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

sathph@kku.ac.th
48680

งาน แผนงบประมาณ

จันทร์เพ็ญ มหามาตย์

หัวหน้างานแผนงบประมาณ

kjanph@kku.ac.th
48677

เนตรนภา ดวงจันทร์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

snetna@kku.ac.th
48678

นันทพัทธ์ บุญนำ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

bwitay@kku.ac.th
48677

รุจิราลัย หิมะธนะสุวรรณ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ

rujiun@kku.ac.th
48677

ณัฐติกา จันทร์เทาว์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nattich@kku.ac.th
48678

มัณฑนา ขาวพิมาย

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

mantka@kku.ac.th
48679

ณัฐวุฒิ สุขแสน

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

nuttsu@kku.ac.th
48678

วาสนา ผิวขม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

wassapi@kku.ac.th
48678

กัญจนพรรณ พอขุนทด

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

kanjapo@kku.ac.th
48679

ปาจรีย์ เดชหามาตย์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

pajade@kku.ac.th
48679

หน่วยอำนวยการ

ปณิตา ชินฝั่น

หัวหน้าหน่วยอำนวยการ

sumareech@kku.ac.th
48682

อรัญญา ศิริหล้า

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

arasir@kku.ac.th
48683

อวยพร โพธิ์ศรี

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

auypam@kku.ac.th
48682

ทัศนีย์ เสือบัว

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

sthats@kku.ac.th
48682

2,080 Views