ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.3) เข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อศึกษาจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  2. เพื่อศึกษาสถานภาพของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ในด้านประวัติส่วนตัว ด้านการศึกษา และด้านครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและสารสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการวางแผนการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้ทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร อาทิ อัตรากำลัง งบประมาณ เป็นต้น ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

สดใส พิมพ์ทองงาม

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

sodsai@kku.ac.th
48680

993 Views