ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จึงได้มีการดำเนินงานติดตามผลและรายงาน/วิเคราะห์/สรุปการใช้จ่ายด้านค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไฟฟ้า) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการใช้จ่ายจัดทำแผนงบประมาณ

ข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

----
48680

584 Views