โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับเครือข่ายแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

               ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อดังนี้

1. หัวข้อ “การรายงานควบคุมภายใน” โดย นายณ ภัทร ทักษะวรบุตร เอกสารประกอบ: https://kku.world/sgxvy

2. หัวข้อ “เทคนิคการจัดการข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ โดยใช้เครื่องมือ google sheet” โดย นางรุจิราลัย หิมะธนะสุวรรณ และ นางสาวมัณฑนา ขาวพิมาย เอกสารประกอบ: https://kku.world/km03

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจากส่วนงาน/หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 75 ท่าน สามารถรับชมวีดีโอประมวลภาพกิจกรรมได้ด้านล่าง

58 Views