ข้อมูลสารสนเทศ

การวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์ (FTEF)

การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ เพื่อเป็นสารสนเทศในการประกอบการบริหารและวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ และกำหนดปริมาณงานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เหมาะสม โดยรายงานการวิเคราะห์ “ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะภาระงานสอนของอาจารย์ ต่อชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ เฉลี่ยทั้งปีการการศึกษาของอาจารย์ (บุคลากรสายวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ไม่รวมภาระงานด้านอื่น ๆ เช่น ภาระงานด้านการบริหาร ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และข้อมูลจำนวนอาจารย์ที่นำมาคำนวณเป็นข้อมูลจำนวนอาจารย์ที่สังกัดคณะ/วิชานั้น ๆ ไม่ได้รวมจำนวนอาจารย์ที่มาช่วยสอนและไปช่วยสอน

ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

จอมใจ เหล็กคง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

jomjai@kku.ac.th
48681

1,350 Views