การประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองยุทธศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดยเป็นการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน สำหรับนำมาใช้ประกอบการปรับปรุง รวมถึงพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีถัดไป ซึ่งได้เชิญคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว

24 Views